Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. JANUSZA KORCZAKA W WIĘCBORKU


Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem” działa w szkole na podstawie Art.55
Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r.


ROZDZIAŁ PIERWSZY

Paragraf 1

Celem Samorządu jest :
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
partnerstwo w stosunkach uczeń – nauczyciel.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia w szkole.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

Paragraf 2


1. Pobudzanie społeczności szkolnej do właściwego wypełniania obowiązków szkolnych
2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb kolegów – spełnienie roli rzecznika wobec tych władz i interesu ogółu uczniów.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu należytych warunków do Nauki.
4. Współdziałanie w zagospodarowaniu czasu wolnego od zajęć lekcyjnych. Organizowanie rozrywki, wypoczynku, zajęć kulturalnych i sportowych.
5. Troska o estetyczny wygląd otoczenia i pomieszczeń szkolnych. Mobilizowanie zespołów klasowych do czynnego uczestnictwa w konkursie na Dyrektora szkoły. Uczestnictwo punktacji za utrzymanie poszczególnych sektorów w szkole, za frekwencję, wyniki w nauce i pozalekcyjną działalność na rzecz szkoły.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce.
7. Rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły – Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku. Kultywowanie i wzbogacanie dotychczasowych tradycji szkoły.


ROZDZIAŁ DRUGI

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Paragraf 3


Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :
1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań.
4. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgonie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. Zakresy i formy poszczególnych działalności mogą być realizowane w porozumieniu z Dyrektorem opiekunem Samorządu.
6. Prawo wyboru nauczycielina pełniącego rolę opiekuna Samorządu.


ROZDZIAŁ TRZECI

ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Paragraf 4


1. Najwyższą władzą Samorządu Szkolnego jest ogólne zebranie uczniów szkoły i odpowiednio, Samorządu Klasowego – ogólne zebranie uczniów danej klasy
2. Władzą wykonawczą są Rady Samorządu Szkolnego i Klasowego. Kadencja tych Rad trwa jeden rok.
3. Wybory Rad Samorządu Szkolnego i Klasowego odbywają się na początku roku szkolnego.
4. Skład osobowy Rad Samorządu Szkolnego i Klasowego ustalany jest na podstawie wyników wyborów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 7-osobowy zespół tych uczniów, którzy otrzymali największa ilość głosów spośród kandydujących do samorządu. Funkcję Przewodniczącego Rady obejmuje uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów. Funkcje z-cy obejmuje uczeń, który otrzymał drugą lokatę w głosowaniu. Pozostałe funkcje przydzielane są na ogólnym zebraniu Samorządu, wg indywidualnych predyspozycji członków.
6. W skład Rady Samorządu Klasowego wchodzi przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. Zasady podziału funkcji są analogiczne, jak w Samorządzie Szkolnym.
7. Opiekuna Samorządu Szkolnego powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Samorządu Szkolnego, spośród członków Rady Pedagogicznej. Funkcje opiekunów samorządów klasowych pełnią wychowawcy poszczególnych klas.
8. Spotkanie Samorządu Szkolnego odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
9. Rada Samorządu Szkolnego prowadzi działalność planową. Spotyka się raz w miesiącu, omawia dalszy plan działania i zdaje sprawozdanie z wykonanych zadań lub stopnie ich realizacji. Na posiedzenie zapraszani są Przewodniczący Samorządów Klasowych.
10. Samorząd Szkolny pracuje w oparciu o plan pracy na okres całej kadencji. Plan pracy przedstawiony i zatwierdzony jest na ogólnym zebraniu Samorządu.

FUNDUSZE SAMORZĄDU.

Paragraf 5


1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.
2. Dysponentami funduszy są rady samorządu.
3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z kwot uzyskiwanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę, z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, a także ze środków przekazywanych przez władze szkoły, radę rodziców.
4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce budżetowej.


ROZDZIAŁ CZWARTY

OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU

Paragraf 6


Do obowiązków Opiekuna Samorządu należy :
1. Udzielenie pomocy w realizacji zadań wynikających z planu pracy a w szczególności
Wymagających aprobaty lub udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
2. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków
Organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży, zgodnej z regulaminem.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu.
4. Informowanie młodzieży o Uchwałach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w działalności.

OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZĄDU.

Paragraf 7


1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.
3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.
4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
5. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.
Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły

ROZDZIAŁ PIĄTY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Paragraf 8


1. Samorząd Szkolny opiekuje się Sztandarem Szkoły i organizuje wybory pocztu sztandarowego w czerwcu każdego roku.
2. W przypadku konfliktu Samorządu Szkolnego z innymi organami szkoły, głos decydujący w rozstrzygnięciu konfliktu ma Dyrektor Szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia : 27.02.2008r.
Opublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 25.02.2011
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 25.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 157