Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Program Działań Profilaktycznych

 


 

Program Działań Profilaktycznych

w Liceum Ogólnokształcącym

im. J. Korczaka w Więcborku

„ POMAGAMY SOBIE I INNYM”Więcbork 2005


Cel naszego programu:
 Wprowadzenie jednolitych, planowych i systematycznych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, niepowodzeń dydaktycznych, przejawów niedostosowania społecznego, demoralizacji i przestępczości młodzieży.
 Przeciwdziałanie procesom marginalizacji młodzieży małomiasteczkowej, rozpowszechnianiu się marazmu, zapobieganie zjawiskom powodującym negatywne funkcjonowanie ucznia w szkole.
 Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wobec zagrożeń i trudności na jakie narażona jest młodzież.
 Umocnienie pozytywnych relacji młodzieży i dorosłych w procesie wychowania.
Najważniejsze działania własne naszej szkoły to :
 Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu uczniów, oraz wskazanie wynikających z nich zagrożeń, a zwłaszcza:
- uzależnieniom( alkoholizm, nikotynizm, narkomania),
- przejawom nieprzystosowania społecznego (wagary, akty wandalizmu,
- kradzieże, agresja),
- niepowodzeniom szkolnym ,
- zaburzeniom emocjonalnym ;
poprzez organizowanie systematycznych edukacyjnych zajęć profilaktycznych w ramach lekcji wychowawczych, zajęć psychoeduakcyjnych, pogadanek, wykładów, organizację w szkole imprez teamtycznych(heppeningi, konkursy, panele informacyjne)
 Stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami, emocjonalne wsparcie młodzieży)
 Nauczyciele stanowiący pozytywne wzorce ( niepijący, niepalący i nietolerujący podobnych zachowania)
 Wypracowanie spójnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu, i odurzania się narkotykami,(jasne określenie wymagań co do zachowań uczniów oraz reakcji szkoły na zachowania nieprawidłowe)
 Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli
 Pomoc uczniom mającym problemy w nauce, problemy emocjonalne, unikającym obowiązek szkolny,
 Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i wstępna diagnoza pojawiających się problemów
 Kierowanie uczniów zagrożonych, w porozumieniu z rodzicami do poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy
 Udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą .
 Szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych w szerokim aspekcie.
 Wyposażanie biblioteki szkolnej w fachowe materiały i publikacje z zakresu wychowania.
 Włączanie przedstawicieli samorządu uczniowskiego do konkretnych działań profilaktycznych.
 Starania w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego (różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych)

Poziomowe oddziaływania profilaktyczne
Poziom pierwszy – działania na terenie klasy,
Poziom drugi – działania ogólnoszkolne,
Poziom trzeci – udział w działaniach profilaktycznych w obrębie społeczności lokalnej;

Instytucje wspomagające

Program realizowany jest przy współpracy z :

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Więcbork,
 Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy
 Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Sępólnie,
 Powiatową Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Sępólnie,
 Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie,
 Powiatową Policją,
Definicje i poziomy profilaktyki

Profilaktyka – wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom powszechnie uznanym za szkodliwe.
Profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana do ogółu młodzieży, mająca na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji (alkoholowej, narkotykowej).Ma na celu zwiększenie odporności na działanie niekorzystnych czynników. Terenem realizacji wczesnych działań profilaktycznych jest głównie szkoła. Działania te nastawione są na przekazywanie informacji o konsekwencjach używania środków odurzających oraz na kształtowanie umiejętności życiowych :
 Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 Radzenie sobie ze stresem,
 Nawiązywanie kontaktów z ludźmi,
 Opieranie się presji grupy,
 Rozwiązywanie problemów
Profilaktyka drugorzędowa – adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka, a więc do osób, które przeszły już inicjację i u których występują liczne lub poważne problemy( osobiste, rodzinne, szkolne); jej celem jest wycofanie się z ryzykownych zachowań . Działania informacyjne i edukacyjne są uzupełnieniem specjalistycznej interwencji.
Profilaktyka trzeciorzędowa – adresowana do młodych ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszanie szkód związanych z ich ryzykownym trybem życia. Podejmowane działania (odtrucie, odwyk, resocjalizacja) prowadzone są przez instytucje resortowe i organizacje pozarządowe.
Na profilaktykę pierwszorzędową składają się zarówno działania wychowawczo- profilaktyczne szkoły, jak i bardziej specjalistyczne programy profilaktyczne.

Realizowane programy profilaktyczne i alternatywne

Programy informacyjno-edukacyjne – nastawione na przekazywanie informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i mechanizmach powstawania uzależnień, a także na ćwiczenie ważnych umiejętności życiowych.
 „Nasze Spotkania”- dla uczniów
 „Noe” - dla uczniów
 „Debata” - dla uczniów
 „Korekta”- dla uczniów
 „Narkotykom NIE”- z PTZN dla uczniów
 „Profilaktyka raka piersi”
 Akcja „Skrzynka zaufania” ”- dla uczniów i rodziców
 „Zanim będzie za późno”- dla rodziców i nauczycieli
 „Problemy adaptacyjne ucznia klasy pierwszej”- dla rodziców
 „Absolwent”- dla uczniów
 Ścieżki przedmiotowe: prozdrowotna, orientacji szkolno- zawodowej

Programy alternatyw – umożliwiające młodzieży zaspakajanie potrzeb aktywności i osiągnięć poprzez angażowanie się w jakąś pozytywna działalność(sport, turystyka, teatr, praca charytatywna)

 Koło Teatralne, spotkania z poezją,
 Klub Europejski,
 Szeroka gama zajęć sportowych,
 Międzyszkolny Klub Wolontariuszy „ AMICUS”,
 Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i realizacja projektów Młodzieżowych;

Programy rówieśnicze – bazujące na pracy z pozytywnymi liderami młodzieżowymi, stanowiącymi łączność między młodzieżą z grup ryzyka a dorosłymi mogącymi udzielić im pomocy;

 Współpraca ze Świetlicą Środowiskową „ Uśmiech” w Więcborku,
 Współpraca z MGOPS,
 Współpraca ze Szkołą Specjalną w Więcborku

Poziomowe oddziaływania profilaktyczne realizowane przez szkołę.

Poziom pierwszy – działania na terenie klasy koordynowane przez wychowawców, we współpracy z uczniami, pedagogiem i instytucjami wspomagającymi,
Poziom drugi – działania ogólnoszkolne,
Poziom trzeci – udział w działaniach profilaktycznych w obrębie społeczności lokalnej,

Instytucje wspomagające:
Program realizowany jest przy współpracy z :
• Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Więcbork,
• Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy
• Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Sępólnie,
• Powiatową Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Sępólnie,
• Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie,
Powiatową Policją,
Powiatowym Urzędem Pracy
Wyodrębnione na podstawie diagnozy problemów zagadnienia :

1. Problemy adaptacyjne uczniów klas pierwszych..
2. Niepowodzenia szkolne.
3. Uzależnienia.
4. Zapobieganie czynom karalnym, agresji.
5. Zaburzenia łaknienia( anoreksja i bulimia).
6. Bariery komunikacyjne w relacjach szkolnych.
7. Problemy emocjonalne młodzieży.
8. Zanik inicjatyw młodzieżowych.
9. Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary.
10. Zapobieganie bezrobociu, zaniechaniu nauki na szczeblu wyższym.
11. Problemy rodzinne i zdrowotne wpływające negatywnie na funkcjonowanie ucznia w szkole.
Obszar : Problemy adaptacyjne uczniów klas pierwszych.

I
N
F
O
R
M
A
C
J
A


 Przekazanie uczniom informacji na temat:
- dokumentów regulujących prawa i obowiązki ucznia,
- zakres obowiązków osób zatrudnionych w szkole,
- sprawy wymagające natychmiastowego sygnalizowania dyrektorowi szkoły, wychowawcy, pedagogowi
- komunikaty na temat zakazu wszelkich działań dyskryminujących uczniów klas pierwszych
- systematyczne rozmowy na temat samopoczucia uczniów w szkole i ewentualnych powodów niepokoju Odpowiedzialni
Wychowawcy i pedagog
E
D
U
K
A
C
J
A Dla uczniów:
 Zajęcia integracyjne „ Być razem”- 4 godz.
 Ogniska i biwaki integracyjne
 Lekcje wychowawcze poświęcone problemom klasy i poszczególnych osób,
 Lekcje wychowawcze pogłębiające wzajemne poznanie i integracje klasy
 Tworzenie klasowych grup Pogotowia Naukowego, uświadamianie roli wzajemnej pomocy i szybkiej reakcji na czyjś problem zarówno edukacyjny jak i emocjonalny
 Ankieta dotycząca samopoczucia ucznia w klasie i szkole
Dla rodziców:
 „ Problemy adaptacyjne uczniów klas pierwszych, specyfika nauki w szkole ponadgimnazjalnej, zasady współpracy szkoła- dom, działania wychowawcze realizowane przez szkołę”- prelekcja
 Ankieta „ Niepokojące rodziców sygnały dotyczące pierwszych dni ucznia w szkole”- I spotkanie dla rodziców
ALTERNATYWA  Szkolne pogotowie w nauce
 Włączanie uczniów klas pierwszych w struktury samorządowe, wszelkie działania i imprezy mające miejsce na terenie szkoły

I
N
T
E
R
W
E
N
C
J
A  Działania interwencyjno- dyscyplinarne wobec uczniów stosujących wszelkie formy nacisku na uczniów klas pierwszych
 Rozmowy wychowawcze z uczniami klas starszych mające na celu stworzenie dobrej atmosfery startu uczniom klas pierwszych
 Wskazywanie uczniom klas pierwszych form reagowania na wszelkie nieakceptowane przez nich zachowania uczniów klas starszych
W przypadku odnotowania lub podejrzenia faktu agresji lub innego czynu karalnego wprowadza się do realizacji procedury postępowania będące załącznikiem tegoż programu.


Obszar : Niepowodzenia szkolne

I
N
F
O
R
M
A
C
J
A


Techniki uczenia się- kl I
 Pojęcie uczenia się
 Krzywa uczenia się
 Rodzaje uczenia się(wzrokowe, słuchowe , kinestetyczne)
 Style uczenia się(analityczne, syntetyczne, mieszane)
 Badanie ankietowe dotyczące samodzielnej domowej pracy ucznia i czasu przeznaczanego na naukę – kl II
Odpowiedzialni
E
D
U
K
A
C
J
A
 Praktyczne zajęcia z zakresu metod przyswajania wiedzy, robienia notatek, pisania wypracowan, technik skutecznego uczenia się w klasach pierwszych
 Praca nad znajomością własnych problemów w nauce
 Wyrabianie otwartości w proszeniu o pomoc w nauce
 Otwartość i wyczulenie na problemy w nauce kolegów

ALTERNATYWA
 Tworzenie klasowych grup pomocy w nauce
 Szkolne pogotowie w nauce
I
N
T
E
R
W
E
N
C
J
A  Identyfikacja uczniów klas pierwszych wykazującymi określone
problemy w nauce i ustalenie ich przyczyn,
 Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów
 Kontrola frekwencji uczniów zagrożonych awersją szkolną
 Współpraca z rodzicami w zakresie likwidacji niekorzystnych
wyników w nauce i nieadekwatnych osiągnięć szkolnych
 Wprowadzenie kontraktu jako formy prawa szkolnego regulującego prawa i obowiązki ucznia, rodzica, szkoły;

I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

Obszar: Nikotynizm
Dlaczego przeciwdziałanie oraz leczenie z palenia tytoniu jest ważnym elementem w prewencji i profilaktyce uzależnie?
 Tytoń a zdrowie.
 Charakterystyka postaw wobec palenia tytoniu w Polsce.
 Wielkość szkód zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu na
 świecie.
 Dochody firmy nikotynowych
Toksykologia dymu tytoniowego
 Właściwości toksyczne i psychoaktywne dymu tytoniowego – omówienie wybranych substancji toksycznych i rakotwórczych
 Nikotyna jako związek chemiczny i środek psychoaktywny
 Cykl uzależnienia od nikotyny
 Problem biernego palenia
 Schorzenia przyczynowo związane z paleniem tytoniu
 Leczenie zespołu uzależnienia od nikotyny. Przegląd metod, omówienie ich skuteczności
 Projekcje profilaktycznych filmów poglądowych
 Badanie ankietowe – kl I

Obszar : Środki psychoaktywne
Uzależnienie – definicja
 Psychiczne aspekty uzależnienia
 Fizyczne aspekty uzależnienia
 Społeczny aspekt uzależnienia
 Zespół abstynencji / odstawienia/
 Zjawisko tolerancji powstałe na skutek przyjmowania substancji uzależniających
 Mechanizmy, rodzaje i fazy uzależnień
 Konsekwencje używania substancji psychoaktywnych ( skutki zdrowotne, społeczno prawne)
 Świat „ wartości ‘’ osoby uzależnionej
 Powody sięgania po środki uzależniające przez młodzież
 Wpływ grupy rówieśniczej na decyzje dotyczące używania środków uzależniających
 Czynniki chroniące
 Prawo a narkotyki
 Formy pomocy osobom po inicjacji narkotykowej oraz osobom uzależnionym i ich rodzinom
 Projekcje profilaktycznych filmów poglądowych
 Badanie ankietowe – kl I
Obszar : Alkoholizm
 Istota uzależnienia
 Aspekty uzależnienia
 Istota alkoholizmu
 Wpływ alkoholu na organizm człowieka
 Współuzależnienie
 Uczucia, emocje i system wartości osób uzależnionych
 Dzieci z rodzin alkoholików
 Gazetki informacyjne, projekcje profilaktycznych filmów poglądowych

E
D
U
K
A
C
J
A Cały obszar uzależnień
Zajęcia praktyczne z zakresu:
 Zdrowego trybu życia
 Opierania się presji grupy i poczucia własnej wartości
 Zachowania asertywne
 Umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów
 Umiejętność pokonywania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Zajęcia warsztatowe dla uczniów:
 „Nasze spotkania”
 „ Mechanizmy wchodzenia w uzależnienie”
 „ W kręgu schematu”
 „ Wpływ psychomanipulacji na spożycie alkoholu, papierosów i innych używek przez młodzież”
 „ Noe”
 „ Korekta
 „ Debata”
 „ Warsztaty wartości życiowych”
 „ Warsztaty radzenia sobie z problemami”
 „ Asertywność sztuka mówienia tak i nie”
 Badanie ankietowe – kl I
Zajęcia dla rodziców:
 „ABC wiedzy o uzależnieniach- zanim będzie za późno”- kl I
Dodatkowe informacje wyłącznie dla rodziców
-Środki uzależniające - identyfikacja substancji najczęściej używanych przez młodzież (działanie, objawy użycia, sposób przyjmowania)
-Wczesne rozpoznawanie sygnałów świadczących o zażywaniu narkotyków przez młodzież (zmiany w zachowaniu, wyglądzie, akcesoria)
-Postępowanie z osobą zażywającą narkotyki. Interwencja.
-Postępowanie w przypadku zatrucia narkotykami
 „ Problemy emocjonalne dorastającej młodzieży”- kl II
 Spotkania z przedstawicielami instytucji wspomagających
A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W
A Imprezy i konkursy:
 Dzień bez papierosa- panel informacyjny
 Dzień walki z AIDS i HIV- panel informacyjny
 Konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki uzależnień
 Konkurs na najciekawsze hasło, wiersz, fraszkę lub inną formę literacką dotyczącą profilaktyki uzależnień
 Zajęcia :
 MKW „AMICUS”
 Udział w charakterze opiekunów w zajęciach Świetlicy Środowiskowej
 Zajęcia sportowe
 Koło teatralno-literackie
I
N
T
E
R
W
E
N
C
J
A
W przypadku odnotowania lub podejrzenia faktu bycia ucznia pod wpływem środków lub substancji odurzających wprowadza się do realizacji procedury postępowania będące załącznikiem tegoż programu


Zmiany środowiska  Próby wpłynięcia na sprzedawców okolicznych sklepach w sprawie zaniechania sprzedaży papierosów, alkoholu (pisma ) uczniom
 Podjecie dozoru okolic szkoły przez policję

Obszar : Zapobieganie bezrobociu, zaniechaniu nauki na szczeblu wyższym

I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

 Struktura systemu edukacji na szczeblu wyższym
 Specyfika rynku pracy, wymagania zawodowe i warunki pracy w poszczególnych zawodach
 Grupowe i indywidualne poradnictwo szkolno-zawodowe
 Łatwy dostęp do informatorów na uczelnie wyższe, zagadnienia egzaminacyjne na stronach www
 Kredyty studenckie, stypendia dla przyszłych studentów- spotkanie z pracownikiem PKO SA

E
D
U
K
A
C
J
A  Treningi umiejętności podejmowania decyzji
 Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej
 Pomoc w konstrukcji indywidualnego planu kariery edukacyjno- zawodowej
 Badanie predyspozycji zawodowych testem psychologicznym
ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, kontaktu z pracodawcą
 Redakcja pism urzędowych
 Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych
 Wymiana doświadczeń z osobami poszukującymi pracy, dokonującymi wyboru dalszej drogi kształcenia
 Spotkania z zakresu zawodoznawstwa z przedstawicielami różnych instytucji
 Program Absolwent- 10 h dla klas czwartych
 Wyjazd na Targi Edukacyjne „ Promocja Edukacyjna- UMK Toruń” – corocznie
 Wyjazdy na „Drzwi otwarte” uczelni wyższych;
Realizacja zagadnień w obrębie MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ ŚCIEŻKI EDUKACJI I ORIENTACJI SZKOLNO-ZAWODOWEJ wynikającej z PROGRAMU EDUKACJI I ORIENTACJI SZKOLNO- ZAWODOWEJ

A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W
A  Utworzenie Szkolnego Biura Pracy np. sezonowe lub dorywcze prace dla uczniów
 Comiesięczne spotkania Szkolnego Ośrodka Kariery- zajęcia polecane szczególnie maturzystom

Obszar : Zaburzenia łaknienia( anoreksja i bulimia)

I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

 Definicja zaburzeń w odżywianiu
 Przyczyny powstawania zaburzeń
 Objawy zaburzeń
 Sposoby leczenia
 Moda na szczupła sylwetkę i nadmierna koncentracja na własnym wyglądzie a powstawanie zaburzeń
 Spotkanie z pielęgniarką szkolną – kl I

Obszar: Bariery komunikacyjne w relacjach szkolnych


I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

 Czym jest komunikacja?
 Rodzaje komunikacji(werbalna , niewerbalna)
 Bariery w komunikacji
 Bariery komunikacyjne w szkole
 Aktywne słuchanie
 Komunikat JA
 Siła plotki i jej skutki
 Gdzie tkwi błąd w relacjach uczeń- nauczyciel?

E
D
U
K
A
C
J
A  Ćwiczenia na skuteczną komunikację i umiejętność rozmowy w relacjach uczeń nauczyciel, uczeń- uczeń
 Sztuka rozmowy- ćwiczenia praktyczne na bliższe poznanie się
 Próby wypracowania klasowych sposobów na Alcybiadesa, rozmowy klasowe na temat relacji z poszczególnymi nauczycielami, wspólne szukanie dróg pojednania, poprawa relacji poprzez rozmowy i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów drogą rozmów, umów i prób wypracowania drogi porozumienia


Obszar :Problemy emocjonalne młodzieży.

I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

Stres:
 Definicja pojęcia stres
 Fizjologiczne i psychologiczne reakcje na stres
 Etapy stresu
 Typowe strategie działań w obliczu stresu
 Pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną
Stany obniżonego nastroju, stany depresyjne
 Młodzież i jej problemy wynikające ze specyfiki rozwojowej
 Smutek, zawód, rozpacz, zniechęcenie, osamotnienie, uczucie bycia nieszczęśliwym.....................
 Gdzie i w kim szukać pomocy? Jak sobie radzimy?
 Definicja depresji i jej uwarunkowania
 Objawy depresji i jej maski
 Leczenie
Konflikty
 Poznanie pojęcia, specyfiki i rodzajów konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania
Nieśmiałość
 Pojęcie nieśmiałości
 Cechy osoby nieśmiałej
 Formy, źródła, reakcje nieśmiałości
 Sposoby na nieśmiałość
Izolacja i poczucie osamotnienia ucznia w zespole klasowym
 Omówienie pojęcia samotności
 Konsekwencje odrzucenia przez grupę, izolacji

E
D
U
K
A
C
J
A Stres:
 Nauka radzenia sobie ze stresem(długofalowy program radzenia sobie ze stresem i doraźne techniki walki z napięciem
 Program „ Rexony –walka ze stresem”
Stany obniżonego nastroju, stany depresyjne
 Spotkanie z pielęgniarką szkolną lub lekarzem
 Zajęcia warsztatowe z psychologiem PPP w Sępólnie „ Radzenie sobie w sytuacjach trudnych”
Konflikty:
 Ćwiczenia na rozwiązywanie konfliktów grupowych
Nieśmiałość:
 Ćwiczenia na przełamanie nieśmiałości
Izolacja i poczucie osamotnienia ucznia w zespole klasowym
 Ćwiczenia integrujące grupę, budujące zaufanie i otwartość
 Wspólne inicjatywy klasowe(wycieczki, ogniska, wieczorki)
 Kl I ankieta dotycząca samopoczucia ucznia w zespole klasowym
 Kl II badanie socjometryczne
Dla rodziców
 „Problemy emocjonalne dorastającej młodzieży” spotkanie z psychologiem z PPP Sępólno- kl II
A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W
A  Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, otwartości na drugiego człowieka, zaangażowania w ofertę zajęć sportowych i innych pozalekcyjnych, nakłanianie do podejmowania oddolnych inicjatyw młodzieżowych
 Indywidualna praca z uczniem, próby włączania go w inicjatywy młodzieżowe.
I
N
T
E
R
W
E
N
C
A  W zależności od występującego problemu emocjonalnego przeprowadzenie rozmów z uczniem, wychowawcą, rodzicami, przedstawicielami zespołu klasowego, dookreślenie występujących trudności i czynników je powodujących. Po ewentualnych , wymaganych konsultacjach specjalistycznych podjęcie działań interwencyjnych według wskazówek.

Obszar : Problemy rodzinne i zdrowotne wpływające negatywnie na funkcjonowanie ucznia w szkole.


I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

 Porady i konsultacje dotyczące sposobu rozwiązywania różnorodnych problemów, instytucji i osób wsparcia społecznego zajmujących się danymi kwestiami:
- problemy finansowe(MGOPS, PCPR)
- problemy z uzależnieniami(GKRPA, Por. Leczenia Uzależnień itp.
- problemy natury prawnej( Kuratorzy sądowi, radca prawny itp.)
- problemy zdrowotne i emocjonalne( typy poradni, PPP)
- problemy lokalowe(UM)
Zasiłki, stypendia, wsparcie, tryb proceduralny itp.
 Badanie ankietowe diagnozujące sytuacje rodzinną: finansową, strukturalną, emocjonalną, zdrowotną uczniów klas pierwszych Lekcje wychowawcze, spotkania ze specjalistami
E
D
U
K
A
C
J
A - „Bycie w problemie”- zajęcia warsztatowe dotyczące sposobu radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej, rozwiązywanie potencjalnych problemów przeciętnej rodziny
I
N
T
E
R
W
E
N
C
J
A  W zależności od występującego problemu przeprowadzenie rozmów z uczniem, wychowawcą, rodzicami, przedstawicielami zespołu klasowego, dookreślenie występujących trudności i czynników je powodujących. Po ewentualnych , wymaganych konsultacjach specjalistycznych podjęcie działań interwencyjnych według wskazówek. Udzielanie rodzinie, uczniowi wsparcia i możliwej pomocy


Obszar :Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary.


I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

 Lenistwo.
 Niska samoocena uczniów.
 Poziom absencji.
 Problemy rozwoju.
 Brak celów życiowych.
 Wagary.
 Nieciekawe lekcje.

E
D
U
K
A
C
J
A Zajęcia warsztatowe z zakresu:
 podejmowania decyzji,
 poznania samego siebie,
 określania swoich mocnych i słabych stron,
 radzenia sobie ze stresem w szkole
Działania podejmowane przez nauczycieli:
 upowszechnianie aktywizujących metod nauczania,
 pomoc uczniom mającym problemy w nauce, problemy emocjonalne, unikającym obowiązku szkolnego.

A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W
A  Prowadzenie kółek zainteresowań, umożliwiających zdobycie nowych umiejętności wg potrzeb młodzieży.
 Prezentowanie osiągnięć uczniów
 Ograniczanie rozmiarów absencji.
 Rozpoznawanie problemów rozwojowych uczniów.
 Angażowanie uczniów w życie szkoły.
I
N
T
E
R
W
E
N
C
J
A  Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności.
 Stosowanie elementów motywacji w systemie oceniania.
 Konkursy przedmiotowe, czytelnicze i sportowe.
 Nagrody na koniec roku szkolnego.
 Monitorowanie absencji uczniów.
 Kontakt z PPP.
 Rejestr uczniów z opinią PPP i monitorowanie realizacji zaleceń.
 Wprowadzenie kontraktu jako formy motywującej ucznia do nauki i zaprzestania wagarów.

Obszar: Zapobieganie czynom karalnym, agresji


I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

Agresja
 Agresja, jej istota i sposoby radzenia sobie z nią
 Źródła przemocy i zachowań agresywnych
 Zachowania agresywne, „fala”
 Sposoby radzenia sobie z agresją innych
 Zjawisko przemocy w relacjach międzyludzkich
 Tolerancja- antidotum na agresję
Przestępczość młodocianych
 Wybrane prawa i obowiązki młodzieży w świetle prawa RP
 Odpowiedzialność prawno- karna- spotkanie z policjantem, kuratorami sądowymi
 Dokumenty regulujące kwestie odpowiedzialności karnej
 Skutki prawne naruszenia prawa

E
D
U
K
A
C
J
A Zajęcia warsztatowe z zakresu:
 Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 Asertywności
 Rozwiązywania konfliktów
 Podejmowania decyzji
 Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 Spotkania z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości
Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców:

A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W
A  Częste angażowanie uczniów wchodzących w konflikt z prawem w działania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego
 Powierzanie zadań do realizacji samodzielnej, kierowania grupą
 Zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
I
N
T
E
R
W
E
N
C
J
A  Spotkania z rodzicami, uczniami i specjalistami z zakresy resocjalizacji
 Wspólne wypracowanie planów pracy wychowawczej
 Podejmowanie działań interwencyjnych
 Kontakt i współpraca z kuratorem lub innymi osobami sprawującymi czynności nadzorcze
W przypadku odnotowania lub podejrzenia faktu agresji lub innego czynu karalnego wprowadza się do realizacji procedury postępowania będące załącznikiem tegoż programu.


Obszar: Zanik inicjatyw młodzieżowych.


I
N
F
O
R
M
A
C
J
A

 Przekazywanie informacji dotyczących programów strukturalnych i funduszów unijnych na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych,
 Informacje dotyczące różnorodnych form współpracy z fundacjami , programami i stowarzyszeniami (warsztaty, konkursy grantowe itp.)
 Panele informacyjne prezentujące poszczególne oferty programowe
 Zapoznanie z programami wymian międzynarodowych, wolontariatu europejskiego, prac okresowych połączonych z edukacją,
 Spotkania z realizatorami programów i prezentacja możliwości wynikających z podejmowania tego typu inicjatyw
 Projekt metodą wsparcia i aktywizacji uczniów, nauczycieli i rodziców

E
D
U
K
A
C
J
A Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli:
 „ Jak pisać projekt i zdobyć fundusze na realizację pomysłów”
 Prezentacja i analiza korzyści wynikających z dotychczas zrealizowanych projektów na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W
A  Pozyskiwanie środków na zajęcia pozalekcyjne i uatrakcyjniające proces dydaktyczny
 Współpraca w ramach realizowanych zadań z : Świetlicą Środowiskową, Klubem Sportowym „ Uczniak”, Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym, MGOK, Stowarzyszeniem Inicjatyw Niemożliwych „ Motyka”, Inkubatorem Przedsiębiorczości w Debrznie

Kryteria efektywności działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych


Obszar I : Problemy adaptacyjne uczniów klas pierwszych
• obserwowany wzrost zaangażowania uczniów klas I w życie szkoły,
• stworzenie w szkole atmosfery zrozumienia i życzliwości,
• zadowalające wyniki ankiet dotyczących samopoczucia uczniów w klasie i w szkole.

Obszar II : Niepowodzenia szkolne
• lepszy przepływ informacji między szkołą a domem, dzięki ścisłej współpracy z rodzicami,
• wzrost frekwencji po wprowadzeniu kontraktów,
• poprawa wyników w nauce wśród uczniów słabych, objętych pomocą Pogotowia Naukowego,
• wzrost osiągnięć szkolnych.

Obszar III : Uzależnienia – nikotynizm, alkoholizm, środki psychoaktywne
• wzrost świadomości młodzieży w zakresie uzależnień, obserwowany na podstawie analizy i porównywania wyników ankiet badawczych, przeprowadzanych w kolejnych latach nauki,
• poznanie zasad i wzrost zachowań asertywnych, szczególnie przez osoby zagubione, które mają kłopoty z wyrażaniem własnego zdania, łatwo ulegają wpływom i są zagrożone uzależnieniami,
• włączanie się rodziców do działań interwencyjnych.

Obszar IV : Zapobieganie bezrobociu, zaniechaniu nauki na szczeblu wyższym
• ułatwienie uczniom podejmowania decyzji związanej z wyborem szkoły i kierunku dalszego kształcenia, poprzez zapoznawanie z szeroką ofertą szkół i uczelni (m.in. wyjazdy na „Targi edukacyjne”, i „Drzwi otwarte”) oraz realizację Międzyprzedmiotowej Ścieżki Edukacji i Orientacji Zawodowej,
• wzrost odsetka absolwentów szkoły podejmujących dalszą naukę, zaobserwowany przez śledzenie losów absolwentów.

Obszar V : Zaburzenia łaknienia( anoreksja i bulimia)
• pozytywne zmiany w zakresie samooceny.

Obszar VI : Bariery komunikacyjne w relacjach szkolnych
• lepszy przepływ informacji między uczniem i nauczycielem,
• integracja wychowawcy klasy z młodzieżą,
• nabycie przez uczniów umiejętności wyrażania własnych opinii, potrzeb i preferencji przy zachowaniu szacunku dla innych ludzi.

Obszar VII : Problemy emocjonalne młodzieży
• radzenie sobie przez młodzież w sytuacjach stresowych (np. w czasie egzaminów maturalnych),
• uczestnictwo uczniów w konkursach, zajęciach sportowych i innych nieobowiązkowych działaniach pozalekcyjnych,
• stworzenie w klasach atmosfery zrozumienia i życzliwości.

Obszar VIII : Problemy rodzinne i zdrowotne wpływające negatywnie na funkcjonowanie ucznia w szkole
• stały przepływ informacji między uczniem, rodzicami i szkołą,
• konkretne przykłady pomocy i wsparcia udzielonego uczniowi i rodzicom.

Obszar IX : Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary
• wzrost zainteresowania uczniów udziałem w zajęciach pozalekcyjnych,
• angażowanie się uczniów w przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych,
• zwiększenie ilości uczniów zainteresowanych korzystaniem z pomocy koleżeńskiej,
• zmniejszenie liczby nieusprawiedliwionych nieobecności szkolnych po wprowadzeniu kontraktów.

Obszar X : Zapobieganie czynom karalnym, agresji
• podejmowanie przez uczniów działań o charakterze wolontarystycznym,
• aktywne uczestniczenie w życiu szkoły,
• zmniejszenie ilości uczniów wchodzących w konflikt z prawem.

Obszar XI : Zanik inicjatyw młodzieżowych
• angażowanie się uczniów w działania na rzecz środowiska lokalnego i szkoły, podejmowane w ramach realizacji projektów,
• działania młodzieży na rzecz uatrakcyjniania i uświetniania imprez szkolnych i akademii.Opublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 25.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 491